fbpx

2. Pilier v Číslach

Finančná Poradňa - 2. Pilier v Číslach

V roku 2015 Sociálna poisťovňa zasielala sporiteľom v 2. pilieri listy o jeho otvorení a o možnosti zabezpečiť si “garantovaný štátny dôchodok“ vystúpením zo systému sporenia. V týchto listoch bolo obsiahnuté množstvo informácií o tom, aké nízke boli doteraz vyplácané dôchodky z druhého piliera a o tom, ako je druhý pilier “nevýhodný.”

Štát takto doplnil svoj rozpočet o mnohé príspevky sporiteľov. Opäť to poukazuje na skutočnosť, že rozporuplné chápanie 2. piliera je predmetom politických hier a kapitolou samou o sebe.

Prejdime však od emócií ďalej. V tomto článku sme si dali za cieľ pomôcť všetkým, ktorí hľadajú správne informácie a zaujíma ich, ako môže vyzerať ich dôchodok. Tiež je našim cieľom ozrejmiť, ako môžete druhý pilier využiť na maximum.

Nasledujúce riadky voľne nadväzujú na základné informácie o druhom pilieri, ktoré sme vám priniesli v nedávnom článku.

2. pilier podľa zákona

Poďme sa najprv pozrieť, čo je 2. pilier, ako funguje a čo hovorí zákon o starobnom dôchodkovom sporení č.43/2004:

Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) .

Starobné dôchodkové sporenie má spolu s dôchodkovým poistením v Sociálnej poisťovni (I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia. Aj keď je vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov dobrovoľný, po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia. Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % z hrubej mzdy sa rozdelia na dve časti; 13 % naďalej ostáva v Sociálnej poisťovni (výška odvodov pre I. pilier) a zvyšných 5 % Sociálna poisťovňa postupuje na osobný dôchodkový účet sporiteľa v ním vybranej DSS.

Dôchodok z dvoch zdrojov

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ako aj od ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz:

  • sporiacej fázy – v ktorej sa časť povinných odvodov sporiteľa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto fáze starobného dôchodkového sporenia si okrem DSS môže sporiteľ slobodne vyberať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce svoje príspevky zhodnocovať. Sporiteľ má v tejto fáze možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
  • výplatnej fázy – v tejto fáze sa sporiteľovi zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok.

Povedané v ľudskej reči, má každý z nás v zásade dve možnosti – buď sa spoľahnúť na štátne dôchodky, reprezentované 1. pilierom Sociálnej poisťovne, alebo mať kombinovaný dôchodok, aj od štátu, aj z vlastných úspor.

Ktorú možnosť si teda vybrať, a prečo?

Súčasný dôchodkový systém

V nasledujucej tabuľke vidíte výšku odvodov, ktoré odvádzate z vašej hrubej mzdy, ak ju máte vo výške 700 EUR.

Sociálne poistenieZamestnanecZamestnávateľ
Nemocenské poistenie1,4 % 9,80 EUR1,4 % 9,80 EUR
Starobné poistenie5,0 % 35 EUR13,0 % 91 EUR
Invalidné poistenie3,0 % 21 EUR3,0 % 21 EUR
Poistenie v nezamestnanosti1,0 % 7 EUR1,0 % 7 EUR
Garančný fond0,0 % 0 EUR0,3% 1,70 EUR
Rezervný fond0,0 % 0 EUR4,8 % 33,20 EUR
Úrazové poistenie0,0 % 0 EUR0,8 % 5,60 EUR
Sociálna poisťovňa spolu10,4 % 72,80 EUR24,3 % 170,10 EUR
Zdravotné poistenie4,0 % 28 EUR10,0 % 70 EUR
Odvody spolu14,4 % 100,80 EUR34,3 % 240,10 EUR
Základ dane278,08 EUR
Daň z príjmu19,0 % 52,84 EUR
Čistá mzda546,36 EUR

Ako slobodný a bezdetný zamestnanec, v tomto prípade prispievate dôchodcom mesačne čiastkou 35 EUR (čo by mohla byť výška vášho príspevku na osobný dôchodkový účet v 2. pilieri) a váš zamestnávateľ za vás prispieva čiastkou 91 EUR. Spolu teda mesačne posielate do dôchodkového systému 126 EUR. Toto je tzv. priebežný systém výplaty dôchodkov – teda to, čo sa vyzbiera na odvodoch pracujúcich a putuje transferom ľuďom, ktorí aktuálne poberajú dôchodky. Tento systém, s istými obmenami, je na našom území zaužívaný už viac ako storočie. Zmena prišla až v roku 2003.

Nedostatky štátneho dôchodkového systému

V prvom rade je nutné si uvedomiť, aké dôchodky dnešní dôchodcovia dostávajú. Stačí to, aby sa nezmenil váš životný štandard? Asi len veľmi ťažko.

V druhom rade, v budúcnosti to bude zrejme horšie – tento systém funguje len dovtedy, kým je dostatočný počet pracujúcich ľudí a odvodov celkom. Pretože dôchodcom sú vyplácané peniaze z odvodov pracujúcich. Z praxe vieme, že populácia nielen na Slovensku starne, že sa rodí stále menej detí a že mnohí mladí ľudia odchádzajú do zahraničia.

Z toho vyplýva otázka – bude mať štát v budúcnosti na výplatu dôchodkov? Tento systém je už teraz ťažko udržateľný a dokonca stratový. Keď si uvedomíme, že človek s hrubou mzdou 700 EUR prispieva na dôchodky sumou 126 EUR mesačne, na jeden dôchodok vo výške 378 EUR sa tak musia zložiť až traja pracujúci.

Ako z tejto sumy môže dôchodca vyžiť a uhrádzať životné náklady, je otázne. Tiež je otázne, koľko pracujúcich sa bude skladať na jeden dôchodok, prípadne aká bude výška odvodov a dôchodkov v budúcnosti. Reálne nám teda hrozia vysoké odvody a nízke dôchodky súčasne.

2. pilier vznikol ako snaha riešiť problém stárnucej populácie

2. pilier je alternatívou k dôchodku výlučne od štátu, reprezentovaného Sociálnou poisťovňou. Je to individuálne dôchodkové sporenie a zhodnocovanie úspor vo vybranom fonde. V praxi namiesto toho, aby šlo dôchodcom z vašej výplaty celých 18 % superhrubej mzdy (ceny vašej práce celkom, po započítaní vašich odvodov a odvodov od zamestnávateľa), môžete 5 % (platí od 2020), v tomto prípade 35 EUR mesačne, posielať na svoj osobný dôchodkový účet v 2. pilieri.

Tvrdenie, že 2. pilier sa oplatí len ľudom zarábajúcim vysokú hrubú mzdu, možno považovať za nesprávne.

Nižšie vidíte príklad človeka zarábajúceho „v hrubom“ 700 EUR, ktorý nastúpil do zamestnania vo veku 25 rokov a na dôchodok pôjde vo veku 64 rokov. Pre jednoduchosť rátajme, že jeho hrubá mzda ostane na tej istej úrovni a že na dôchodok pôjde naozaj v tomto veku:

Výpočet nasporenej sumy v 2. pilieri
Výpočet pomocou SME kalkulačky

Za 39 odpracovaných rokov nasporí sumu celkom 16 380 EUR. Pri zhodnotení úspor vo fonde vo výške 6,5 % ročne, dokáže vytvoriť kapitál na dôchodok až vo výške 74 900 EUR. (Tento výpočet nezahŕňa poplatky za vedenie účtu DSS – dôchodkových správcovských spoločností a predpokladá konštantný výnos fondu).

Výsledkom je teda kombinovaný dôchodok od štátu, znížený o 27,77 % (5/18) – čo predstavuje príspevky, ktoré miesto Sociálnej poisťovne posiela sporiteľ na svoj účet v 2. pilieri; spolu s výplatou dôchodku z druhého piliera.

Už na pohľad je zrejmé, že táto suma bude v budúcnosti s najväčšou pravdepodobnosťou zaujímavejšia, ako len samotný štátny dôchodok. Okrem toho, úspory v 2.pilieri sú stále predmetom dedenia pre pozostalých v prípade smrti, zatiaľ čo odvody do Sociálnej poisťovne nie.

2. pilier výber peňazí umožňuje troma spôsobmi výplaty dôchodkov.

Aktuálne majú sporitelia nasledovné možnosti. (Samozrejme, nikto nedokáže garantovať, že spôsob výplaty dôchodkov sa v budúcnosti nezmení vzhľadom k častým štátnym zásahom do 2. piliera).:

  • Doživotný dôchodok
  • Dočasný dôchodok
  • Programový výber

Doživotný dôchodok

Doživotný dôchodok je zrejme najbežnejšia forma výplaty dôchodkov z 2. piliera. Vypláca sa do smrti poberateľa. Za nasporenú sumu, ktorú bude mať sporiteľ v čase odchodu do dôchodku na osobnom dôchodkovom účte, si v komerčnej poisťovni zakúpi doživotný dôchodok.

Inými slovami, sporiteľ si vyberie na základe svojho rozhodnutia komerčnú poisťovňu, ktorá mu bude výmenou za jeho nasporené peniaze vyplácať penziu z 2. piliera. Na základe zmluvy, ktorú uzatvorí sporiteľ a komerčná poisťovňa, sporiteľ prevedie úspory do poisťovne a tá sa zaviaže vyplácať mu doživotný dôchodok v mesačných splátkach.

Dočasný dôchodok

Nárok na výplatu dočasného dôchodku nevznikne automaticky. Dočasný dôchodok možno dohodnúť, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • súčet súm doživotných dôchodkov (1. pilier, 2. pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny) je vyšší ako fiktívny dôchodok zo Sociálnej poisťovne
  • zároveň súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by nikdy nebol sporiteľom v 2. pilieri

Výplatu dočasného dôchodku možno dohodnúť na dobu 5, 7 alebo 10 rokov. Pri tejto forme je dôležitá jedna vec, úspory v prípade úmrtia nie sú predmetom dedičského konania.

Programový výber

Vypláca dôchodková správcovská spoločnosť z tej časti úspor, ktorú sporiteľ nespotreboval na výplatu doživotného dôchodku. Vyplácanie formou programového výberu možno dohodnúť vždy, ak si sporiteľ počas doby sporenia posielal dobrovoľné príspevky. Tieto dobrovoľné príspevky si po odchode do dôchodku bude môcť okamžite vybrať. Po lopate – zvolíte si napríklad možnosť, že vaše úspory chcete mať vyplatené v priebehu 3 rokov a DSS vám vypočíta výšku mesačnej výplaty. V prípade úmrtia poberateľa programového výberu sú zostávajúce úspory vyplatené buď oprávnenej osobe, alebo sa zahrnú do dedičského konania.

Prečo boli teda prvé dôchodky z 2. piliera tak ohromne nízke?

V prvom rade je nutné si uvedomiť, že mnoho ľudí pri otvorení 2. piliera do tohto systému vstúpilo v relatívne pokročilom veku. Matematicky je jasné, že človek, ktorý si sporí 39 rokov a človek, ktorý začal sporiť vo veku 48 rokov (sporil si teda napríklad len 12 rokov), nemôžu nasporiť rovnakú sumu.

Pre porovnanie uvádzame príklad sporenia po dobu 12 rokov. (Je potrebné si uvedomiť, že výška prípevkov do 2. piliera sa zo zákona menila z roka na rok. Pre jednoduchšie porovnanie príkladov však uvádzame súčasnú výšku príspevkov vo výške 5 % z hrubej mzdy.):

Výpočet nasporenej sumy v 2. pilieri za 12 rokov
Výpočet pomocou SME kalkulačky

Človek s rovnakou výplatou, ktorý bol v druhom pilieri len 12 rokov, bude mať teda analogicky nižší dôchodok, pretože sporil krátku dobu. To je vysvetlením, prečo boli prvé dôchodky z druhého piliera také nízke.

Podstatou je pochopiť, že počet rokov sporenia, spolu s výškou hrubého príjmu, je hlavným parametrom výšky budúceho dôchodku.

Zaujímavosťou je, že úspory sporiteľov sa aj po dosiahnutí dôchodkového veku naďalej zhodnocujú vo vybranom fonde, pokiaľ si sporiteľ zvolí postupné mesačné vyplácanie dôchodku.

Zhodnotenie úspor vo výške 6,5 %?

Na tomto mieste musíme zdôrazniť, že výška dôchodku závisí vo veľkej miere aj od výkonnosti zvoleného dôchodkového fondu. Každý dôchodkový fond dosahuje rozdielne zhodnotenie a práve tu je problém.

Indexové fondy dokázali od svojho vzniku priniesť úžasné čísla, zatiaľ čo garantované fondy ročne zhodnocujú vaše úspory častokrát aj pod úrovňou 2 %. To je menej ako priemerná miera vyhlasovanej inflácie v eurozóne. Úspory tak v skutočnosti strácajú časom na hodnote, vzhľadom na klesajúcu kúpyschopnosť peňazí, oproti rastúcim cenám tovarov a služieb.

Porovnanie výnosov z týchto fondov môžete nájsť aj v našom článku Druhý pilier pre lepší dôchodok.

Zvolením správneho fondu môžete dosiahnuť oveľa zaujímavejšie čísla, ako sme uviedli vo výpočtoch vyššie. Pozrite si aj historické výnosy fondov.

Kontaktujte nás, ak chcete získať lepší prehľad o tom, ako by mohol vyzerať váš dôchodok. Naši skúsení pracovníci vám ochotne poradia.
Zavolaj teraz