Centrála: Mostná 56, Nitra 94901
+421 911 224 140

Druhý Pilier Pre Lepší Dôchodok

 

Trend starnutia populácie a nepriaznivý demografický vývoj sa podpisuje aj pod dôchodky. Keďže ekonomicky aktívnych ľudí bude čoraz menej, môžeme očakávať spomalenie rastu budúcich dôchodkov a ďalší posun veku odchodu do dôchodku.
V nasledujúcich rokoch sa tak celý dôchodkový systém na Slovensku bude meniť. Pokiaľ sa nechcete spoliehať na príjem v starobe len zo Sociálnej poisťovne, je vhodné zamerať sa na viaceré zdroje budúceho dôchodku. Jedným z nich je aj doplnkové dôchodkové sporenie – 2. pilier.

 

Kto vstupuje do druhého piliera

Druhý pilier bol na Slovensku zavedený v roku 2004. Prakticky od začiatku ho sprevádzali obdobia striedania povinného a dobrovoľného vstupu. Sporitelia sa tak strácali v záplave neustále sa meniacich informácií.

Aktuálne je vstup do 2. piliera znovu dobrovoľný, pričom súčasná legislatíva umožňuje odložiť vstup doň až do dovŕšenia 35. roku života. Po vstupe však už nie je možné z neho vystúpiť.

Do druhého piliera väčšinou vstupujú ľudia s vyšším vzdelaním a mzdou. Priemerná mzda sporiteľa bola v roku 2015 o 28 % vyššia ako mzda človeka, ktorý v druhom pilieri nesporil. Štatisticky najviac ľudí do systému vstupuje vo veku 25 rokov, zväčša po ukončení vysokoškolského štúdia.

 

Vek vstupu do druhého piliera

V druhom pilieri si v súčasnosti sporí asi 47 % všetkých poistencov Sociálnej poisťovne. Najväčšie zastúpeni medzi sporiteľmi majú ľudia vo veku od 36 do 45 rokov (približne 38 % všetkých sporiteľov).

Medziročne od roku 2018 počet sporiteľov v 2. pilieri dokonca stúpol o viac ako 73 000!

Čím bližšie sa však poistenci k dosiahnutiu dôchodkového veku nachádzajú, tým nižšia je ich účasť v druhom pilieri. Dôvodom je krátkosť obdobia sporenia súvisiaca s pôsobením na trhu práce, pre ktorú sa im neoplatí do 2. piliera vstupovať.

V dobe dosiahnutia dôchodkového veku bude totiž sporiteľ poberať príjem z dvoch zdrojov.

Dávka z 1. piliera sa mu bude krátiť a dôchodok z 2. piliera bude závisieť od zaplatených príspevkov a ich zhodnotenia. A to by sa mu pre nedostatočne dlhé obdobie sporenia nemuselo oplatiť. Príspevkom do 2. piliera sme sa podrobnejšie venovali v článku 2. pilier v číslach a modeloch.

V budúcich dekádach sa však táto štruktúra nepochybne zmení, ako budú generácie starnúť a tesne pred dôchodkový vek sa posunú sporitelia, ktorí majú dnes veľké zastúpenie v tomto kapitalizačnom systéme dôchodkové sporenia.

 

 

Starostlivosť o dôchodkové sporenie v rukách DSS

Ak ste sa rozhodli vstúpiť do druhého piliera, môžete sa rozhodnúť pre jednu zo šiestich dôchodkových správcovských spoločností (DSS) na slovenskom trhu.

Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v 2. pilieri.

Výber povinných príspevkov realizuje Sociálna Poisťovňa, ktorá ich postúpi sporiteľovej DSS.

Tá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na váš osobný dôchodkový účet. Vy sa tak počas celej doby sporenia nemusíte starať o vaše starobné dôchodkové sporenie.

 

Porovnanie fondov v 2. pilieri

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje dva dôchodkové fondy: garantovaný (dlhopisový) a negarantovaný (akciový, indexový alebo zmiešaný).

Ako sporiteľ sa môžete rozhodnúť pre sporenie v dvoch fondoch súčasne, avšak jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Fondy si však v priebehu sporenia môžete kedykoľvek zmeniť. Riadiť by ste sa však mali vekom, v ktorom ste do systému 2. piliera vstúpili.

Mladším sporiteľom, ktorí si sporia tridsať a viac rokov, odporúčame zvážiť investíciu do negarantovaných fondov. Krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív bude totiž s vysokou pravdepodobnosťou v dlhodobom horizonte vyvážená vyšším výnosom. Starší sporitelia by mali zvážiť konzervatívnejšie investície do garantovaných fondov. Dlhopisy sú síce spojené s nižším výnosom, ale aj nižším rizikom straty. Tá by v období tesne pred dôchodkom mohla mať negatívny vplyv na výšku ich dôchodku.

V počiatočných fázach sporenia by teda malo prevažovať sporenie v rizikových fondoch a s pribúdajúcim vekom by sa postupne malo presúvať do konzervatívnejších fondov. Ak si nie ste istí, či je vaše rozhodnutie ohľadom výberu fondov správne, nápomocné môžu aj tzv. investičné dotazníky. Tie vám pomôžu pri rozhodovaní o výbere alebo zmene dôchodkového fondu a môžete si ich zopakovať v pravidelných intervaloch.

Ak potrebujte pomoc s voľbou tej správnej stratégie s ohľadom na váš vek, ochotne vám pomôže náš skúsený finančný poradca.

 

Výber fondu vás môže stáť desiatky tisíc eur

Je pravdou, že akciové či indexové fondy z dlhodobého hľadiska a s veľkým náskokom porážajú ostatné typy fondov.

Kým pri dlhopisových fondoch môžete očakávať ročné zhodnotenie úspor len okolo 2 % p.a., indexový fond vám môže zarábať až okolo 7,66 % ročne.

Pozrime sa na príklad sporiteľa, ktorý do 2. piliera vstúpil v 25. rokoch a celý život zarábal na úrovni priemernej mzdy. Pri odchode do dôchodku v 65 rokoch by jeho dôchodkový účet mohol vyzerať približne nasledovne:

Modelový príklad nasporenej sumy

Typ fondu

Nasporená suma

Ročný výnos

Indexový fond

185 604 EUR 7,66 %

Akciový fond

115 958 EUR 6,26 %

Dlhopisový fond

66 773 EUR 2,01 %

Nasporená suma

Indexový fond 185 604EUR
Akciový fond 115 958EUR
Dlhopisový fond 66 773EUR

Rozdiely v nasporenej sume môžu dosiahnuť rádovo desaťtisíce eur, resp. aj viac ako 100.000 EUR. Dôvodom je tzv. zložené úročenie, vďaka ktorému sa zhodnocujú okrem pravidelných mesačných príspevkov do 2. piliera aj výnosy, ktoré už dosiahol v minulých rokoch.

 

Sporenie rozšírené o dobrovoľné príspevky

Druhý pilier ponúka navyše možnosť, popri povinných príspevkoch odvádzať aj dobrovoľné príspevky. Tie budú na vašom osobnom dôchodkovom účte evidované oddelene od povinných.

Pri dobrovoľnom platení príspevkov do druhého piliera nie ste ničím viazaný. Ich frekvenciu aj výšku môžete kedykoľvek zmeniť bez nutnosti informovať svoju DSS. Takto vytvorený majetok si navyše môžete po odchode do dôchodku vybrať podľa vlastného uváženia.

 

 

Keď príde čas výplaty

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz: sporiacej a výplatnej. Po ukončení sporiacej fázy sa z 2. piliera vyplácajú dôchodky alebo výnos z investovania.

Pokiaľ máte záujem o výplatu starobného dôchodku, podmienkou jeho vyplácania je dovŕšenie dôchodkového veku. V prípade, ak vám vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z 1. piliera, môžete požiadať o jeho výplatu aj z 2. piliera. Vyplácať sa môžu aj pozostalostné dôchodky – vdovský, vdovecký alebo sirotský.

Technicky sa výplata dôchodku realizuje tromi spôsobmi. Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi dôchodku až do jeho smrti. Dočasný dôchodok sa vypláca, kým je poberateľ nažive, avšak iba počas zmluvne dohodnutého obdobia (5, 7 alebo 10 rokov).

V oboch prípadoch vzniká zmluvný vzťah so životnou poisťovňou, ktorá dôchodky vypláca. Programový výber umožňuje poberateľovi na základe dohody s DSS určiť si mesačnú sumu dôchodku alebo dobu vyplácania s ohľadom na nasporenú sumu.

Výnos z investovania nie je dôchodkom starobného dôchodkového sporenia. DSS vám ho vyplatí po dovŕšení dôchodkového veku, ak nepožiadate o dôchodok z 2. piliera, pričom ste si takéto vyplácanie dohodli s vašou správcovskou spoločnosťou aj zmluvne.

 

Oplatí sa druhý pilier?

Zjednodušene sa dá povedať, že ak máte dosť času sporiť, tak určite áno. Druhý pilier je jednou z možností, ako si neistotu ohľadom budúcich dôchodkov aspoň čiastočne poistiť. Preto by ste pri rozhodovaní sa o vstupe do 2. piliera mali zvážiť jeho najväčšie benefity.

Dlhodobé a automatické investovanie vám zaistí tvorbu kapitálu aj napriek prechodným, krátkodobým výkyvom na trhu. A ako už bolo spomenuté vyššie, okrem vložených prostriedkov sa po viac ako jednom roku sporenia začínajú úročiť už aj úroky z vkladov. Tento efekt zloženého úrokovania sa výraznejšie prejaví asi po desiatich rokoch sporenia. Téme investovania sme sa bližšie venovali v samostatnom článku.

 

Druhý pilier má zároveň jednoznačne najnižšie poplatky za správu úspor na Slovensku. Sporiteľ v ňom investuje efektívnejšie, keďže sa príspevky do druhého piliera odvádzajú z hrubej mzdy.

Výnosy z druhého piliera navyše nie sú zdaňované!

Nespornou výhodou je aj možnosť dedenia úspor. Na rozdiel od prvého piliera sú úspory v druhom pilieri vaším majetkom. V prípade, že sa nedožijete výplaty dôchodku, sú predmetom dedenia alebo pripadnú osobe určenej v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Doplnkové dôchodkové sporenie ponúka aj zrušenie, ak ho vláda otvorí. No ak sa tak najbližšie stane, skôr než svoje sporenie zrušíte, poraďte sa s odborníkmi a nechajte si vypracovať modelový príklad vašich úspor podľa fondov, v ktorých sporíte, alebo môžete sporiť vzhľadom k vášmu veku.

Hoci sa mnohým z nás zdá byť aj napriek uponáhľanosti doby dôchodok až príliš vzdialenou budúcnosťou, otázku jeho adekvátneho zabezpečenia by sme nemali odsúvať na neskôr. Neváhajte sa preto poradiť s odborníkom na starobné dôchodkové sporenie a vyskladajte si ho podľa svojich individuálnych preferencií.

 

 

Roman Szöllöši - Regionálny riaditeľ v spoločnosti Fincentrum a. s.
Autor článku:

Ing. Roman Szöllöši

Regionálny riaditeľ

Podobné články