fbpx

Investovanie s Výnosom Aj Rizikom

investovanie

 

 

Investovanie dnes už nie je len výsadou majetných ľudí. S meniacou sa dobou sa investičné produkty čoraz viac prispôsobujú potrebám bežných ľudí.
Slovensko však aj napriek rastúcemu záujmu o investovanie patrí ku krajinám s najmenším podielom malých investorov.
Alarmujúce pritom je, že na účtoch v bankách držíme viac ako 30 miliárd eur s takmer nulovým úročením.
Ak aj vy patríte medzi nich, potom zhruba za 20 rokov môžete pre infláciu prísť až o polovicu vašich úspor. Ako teda ochrániť svoje peniaze?

 

Slovákom sa začína investovanie páčiť

 

Podľa posledných prieskumov sa Slováci neboja investovať a očakáva sa, že tento spôsob zhodnocovania úspor bude rásť čoraz intenzívnejšie.

 

 

Zatiaľ čo v roku 2018 investovalo približne 12 % Slovákov, v prvom polroku 2019 ich už bolo viac ako 18 %. Najväčší podiel investícií na úrovni 8 % pritom tvorili podielové fondy. Za nimi nasledovali akcie a dlhopisy v zastúpení asi 4 % Slovákov.

 

 

Zaujímavosťou je, že investovanie sa zapáčilo aj ľuďom s nižšími príjmami. Svedčí o tom fakt, že až 12 % ľudí, ktorí vložili peniaze do podielových fondov, má čistý mesačný príjem nepresahujúci 500 EUR. Ďalších 16  % má príjem v rozmedzí od 500 do 700 EUR.
Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Focus, podľa ktorej majú Slováci pri investovaní navyše reálne očakávania.

 

Termínovaný vklad pre konzervatívneho investora

 

 

Ak hľadáte bezpečný spôsob investovania svojich úspor, vašou voľbou sa môže stať termínovaný vklad. Ten v sebe spája minimálne riziko a rýchlu dostupnosť.

 

 

Vloženie peňazí na termínovaný vklad je veľmi podobné vkladu na klasický bankový účet. Jednorazovo naň vložíte určitú sumu peňazí a po skončení tzv. lehoty viazanosti sa vám pripíšu úroky.

 

 

Viazanosť sa pritom pohybuje od jedného či viacerých mesiacov, až po 1, 2 až 5 rokov. Pri jej porušení počítajte vo väčšine bánk so sankčným poplatkom za predčasný výber. Váš vklad sa vám síce vráti v plnej výške, avšak bez výnosov.

 

 

Ak sa, naopak, svojich peňazí počas lehoty viazanosti nedotknete, po jej ukončení sa termínovaný vklad buď automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí.

 

 

Čím dlhšia je viazanosť a vložená suma, tým vyššie bude aj úročenie vkladu

 

 

Napriek tomu je termínovaný vklad jedným z najmenej výhodných bankových produktov z hľadiska výšky úrokovej sadzby. Úroky za váš vklad budú totiž len na úrovni od 0,01 do 0,8 %.

 

 

Istým benefitom za menší výnos je pre vás menšie riziko. Termínovaný vklad je totiž chránený Fondom ochrany vkladov, ktorý je v zmysle zákona povinný vkladateľovi vyplatiť vklady v plnej výške, vrátane úrokov, maximálne však do výšky 100 000 EUR.

 

Sporiaci účet na investovanie popri bežnom účte

 

 

Sporiaci účet je často doplnkom bežného účtu. Viete si ho však zriadiť aj ako samostatný produkt.

 

 

Investovanie do tohto typu produktu je takisto nízko úročené a obyčajne nejde o veľký objem peňazí. Ide skôr o akúsi rezervu, preto sa odporúča voliť si sporiaci účet bez viazanosti.
Peniaze z neho si môžete kedykoľvek vybrať bez uvedenia dôvodu.

 

 

Úrokové sadzby sú garantované počas celej doby sporenia. Jeho zriadenie i vykonávanie zmien sa na ňom dá uskutočniť aj elektronicky a spolu s vedením účtu by malo byť bezplatné. Sporiaci účet umožňuje vkladať aj nízke sumy.

 

 

Viac ako polovica Slovákov si dokáže každý mesiac odložiť časť svojej výplaty a vytvárať tak úspory. Problémom je, že takmer dve tretiny z nich si nestanovujú konkrétny cieľ, a tak pomerne rýchlo strácajú prehľad o stave napĺňania svojich potrieb.

 

 

Preto je vytýčenie cieľa, napríklad vo forme letnej dovolenky, nového auta, úspor pre deti či mimoriadnej splátky hypotéky, motiváciou pokračovať v šetrení až do dosiahnutia požadovanej sumy. Máte tak prehľad o potrebnej sume a súčasne o čase, ktorý na jej dosiahnutie musíte vynaložiť. Banky preto umožňujú otvoriť si viacero sporiacich účtov súčasne.

 

 

Výška mesačnej sumy, ktorú si plánujete sporiť, by mala zohľadňovať účel, časový horizont dosiahnutia cieľovej sumy a výšku vášho príjmu.

 

 

Finanční poradcovia odporúčajú odkladať si aspoň 10 % z výšky vášho mesačného platu a s jeho prípadným nárastom navýšiť aj toto šetrenie. Väčšina sporiteľov totiž siaha po týchto prostriedkoch najmä v prípade, ak im príjem vypadne a potrebujú si udržať istú životnú úroveň.

 

Riziko menom negatívna úroková sadzba

 

 

Ak ste si mysleli, že vaše investovanie do termínovaných či sporiacich vkladov môže znehodnotiť len inflácia prevyšujúca ponúkaný úrok, mali by ste teraz zbystriť pozornosť!

 

 

Už čoskoro sa totiž môžu začať prepisovať platné ekonomické zákony a vás môže nepríjemne prekvapiť negatívna úroková sadzba.

 

 

Vďaka nej by ste si po rokoch šetrenia na termínovanom vklade či bežnom alebo sporiacom účte mohli z banky vybrať menej peňazí, ako ste do nej vložili.

 

 

V zahraničí sa už tento jav stáva bežnou realitou, najmä pre firemnú klientelu a postupne sa začína dotýkať aj privátnych klientov.

 

 

Prvou bankou na Slovensku, ktorá použila negatívny úrok, bola Prima Banka. Tá koncom septembra 2019 vydala emisiu dlhopisov v objeme 500 miliónov EUR so 7-ročnou splatnosťou a výnosom – 0,096 % ročne!
Takto teda vráti banka investorom menej, ako si od nich požičala.

 

 

Aký to má vplyv na bežného spotrebiteľa? Zásadný. Ak si totiž banka dokáže od investorov požičať so záporným úrokom, nemá dôvod „požičiavať si“ s kladným úrokom od drobných vkladateľov.

 

Hypotekárne záložné listy s prívlastkom istoty

 

 

Hlavnou výhodou investovania do hypotekárnych záložných listov je ich dvojité krytie. Menovitá hodnota tohto dlhopisu, vrátane výnosov z neho, je totiž krytá pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov, ktoré sú zároveň zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam.

 

 

Pri ich nesplácaní tak môže banka nehnuteľnosť predať a z predaja uspokojiť nároky klienta. Investovanie do hypotekárnych záložných listov síce prináša istý výnos, ten však práve kvôli nízkej rizikovosti nie je príliš vysoký.

 

 

Hypotekárne záložné listy sa tak opäť stávajú zaujímavou alternatívou pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú bezpečnosť investície pred výškou výnosu.

 

 

Hypotekárne záložné listy postupne nahrádzajú aj kryté dlhopisy. 

 

 

Kým emitent odkúpi hypotekárny záložný list a tento časom automaticky zanikne, krytý dlhopis môže byť použitý ako zábezpeka a nezanikne dovtedy, kým emitent nerozhodne o jeho zániku.

 

 

V prípade krízy alebo počas preklenutia dočasne nepriaznivej situácie tak môžu banky používať tieto cenné papiere ako zábezpeku. Toto predurčuje kryté dlhopisy, aby sa stali kvalitným likvidným aktívom.

 

 

Podielové fondy dostupné aj pre drobných investorov

 

 

Investovanie do podielových fondov napriek mylným predstavám ľudí nevyžaduje veľké množstvo peňazí. Samozrejme, aj tu platí, že čím väčší vklad, tým zaujímavejší výnos. Investovať však môžete už od 10 EUR mesačne.

 

 

Zárukou pri správe fondov je aj Garančný fond investícií a NBS, ktorá nad licencovanými spoločnosťami vykonáva dohľad. Ak sa zaujímate o investovanie do podielových fondov, pri ich výbere by ste sa mali riadiť nasledovnými parametrami:

 

  • investičným cieľom,
  • rozložením rizika
  • časovým horizontom, po ktorom očakávate výnos

 

 

Z hľadiska základného členenia pritom rozlišujeme otvorené a uzavreté podielové fondy.

 

 

Na finančnom trhu prevládajú otvorené fondy, ktoré sa vyznačujú vysokou likviditou. Neobmedzujú počet vydaných podielových listov a súčasne majú ich majitelia právo kedykoľvek svoje podielové listy predať investičnej spoločnosti.

 

 

Pri uzavretých podielových fondoch má podielnik obmedzený prístup k peniazom, keďže správcovská spoločnosť neodkupuje podielové listy od podielnikov počas životnosti fondu.
Vydávanie podielových listov je vopred obmedzené ich celkovým počtom alebo dobou, počas ktorej môžu byť vydávané. Zmysel fondu spočíva vo vyplácaní dividend, respektíve vo vyplatení zhodnotenej investovanej čiastky po ukončení životnosti fondu.

 

Investovanie vo výnosnejších podielových fondoch

 

 

Ďalšie členenie fondov závisí od toho, do akých aktív sa peniaze investujú.

 

 

Akciové fondy investujú podstatnú časť svojho portfólia do akcií. Vývoj kurzov sa pohybuje v závislosti od vývoja na svetových akciových troch, preto je v záujme výnosnosti vhodné nechať vaše prostriedky vo fonde pracovať počas dlhšieho obdobia, spravidla 5 až viac rokov.

 

 

Dlhopisové fondy vkladajú svoje prostriedky predovšetkým do dlhopisov. Sú výhodné pre stredne dlhé až dlhodobé investície v horizonte jedného až troch rokov. Štandardne vtedy nedochádza k prudkým výkyvom cien, ani k poklesu hodnoty podielového listu.

 

 

Zmiešané fondy investujú do akcií, dlhopisov a ďalších finančných nástrojov peňažného trhu. Dlhodobo zameraným investorom tak poskytujú rozsiahlu diverzifikáciu ich investície. Výnos však závisí od skúseností správcu fondu i manažéra portfólia.

 

 

Fondy peňažného trhu, ktoré sa sústreďujú na krátkodobé vklady a termínované účty bánk, prinášajú v krátkom období stabilný výnos pri malom riziku. Minimálna doba pre vklad prostriedkov do tohto fondu je viazaná na pol roka.

 

 

Zvláštnym typom fondov sú tzv. fondy fondov. Ich portfólio tvoria podielové listy iných investičných fondov.

 

 

Výhodou je, že si za výhodnejšiu čiastku môžete nakúpiť viacero rôznych fondov.
Nevýhodou je však vysoká minimálna vstupná investícia na úrovni niekoľkých desiatok tisícov EUR.

 

 

Vývoj na kapitálových trhoch je volatilný, preto aj investovanie do podielových fondov  si vyžaduje čas. Práve dodržanie dĺžky investovania výrazne znižuje riziko potenciálnej straty. Myslite aj na to, že pravidelné investovanie je bezpečnejšie ako jednorazová investícia a zmierňuje aj dopady krízy na hodnotu vašej investície.

 

Investičné životné poistenie a II. pilier ako alternatívy pre investovanie

 

 

Formu investovania predstavuje aj investičné životné poistenie. Pri ňom platíte jednak poistné, ktorým sa poisťujete pre prípad budúcej udalosti a súčasne platíte sumu, ktorú za vás poisťovňa investuje do cenných papierov. Výnosy z tohto investovania vám poisťovňa pripíše na vaše osobné konto, pričom určenú sumu zvyčajne dostanete vyplatenú pri dožití sa stanoveného veku.

 

 

Ak si na dôchodok popri pravidelných odvodoch do Sociálnej poisťovne sporíte aj prostredníctvom starobného dôchodkového sporenia (II. piliera), po ukončení sporiacej fázy sa z neho vyplácajú dôchodky alebo výnos z investovania.
Ten vám DSS spravidla vyplatí po dovŕšení dôchodkového veku.

 

 

Keďže sa jedná o dlhodobé sporenie na obdobie 30 a viac rokov, mladším sporiteľom odporúčame zvážiť investíciu do negarantovaných fondov.

 

 

Krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív bude totiž s vysokou pravdepodobnosťou v dlhodobom horizonte vyvážená vyšším výnosom.

 

 

Starší sporitelia by mali zvážiť konzervatívnejšie investície do garantovaných fondov. Dlhopisy sú síce spojené s nižším výnosom, ale aj s nižším rizikom straty. Pri započítaní inflácie za celú dobu sporenia však strata hodnoty bude značná.

 

 

Ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť úspechu v investovaní, obráťte sa na našich pracovníkov.

 

 

Akcie a ETF fondy pre zorientovaných investorov, ktorí sa neboja rizika

 

 

Akcie sú cenné papiere, ktoré svojmu majiteľovi umožňujú podieľať sa na majetku akciovej spoločnosti.

 

 

Majiteľ akcií – akcionár má z tohto titulu nárok na časť zo zisku spoločnosti – dividendy.

 

 

Tie však nie sú garantované. Nakoľko je kurz akcií na burzách cenných papierov pohyblivý, akcionár môže svoje peniaze zhodnotiť, ale môže aj prerobiť.

 

 

Percentuálny výnos akcií je však čsto oveľa vyšší ako výnos na terminovaných vkladoch či sporiacich účtoch práve vzhľadom na vyššiu rizikovosť.

 

 

Kurz akcií závisí od hospodárskeho výsledku, ekonomiky krajiny, vývoja priemyselného odvetvia, ale aj od prípadnej reštrukturalizácie spoločnosti.

 

 

V prípade, že nemáte čas na výber či sledovanie jednotlivých akcií, riešením môže byť investovanie do ETF fondov. Tie predstavujú akési koše akcií s vopred danou štruktúrou.
Ak napríklad predpokladáte rast technologických spoločností, no neviete, ktorú konkrétnu akciu si máte vybrať, môžete si zvoliť technologické ETF.

 

 

Z dlhodobého hľadiska bude táto stratégia úspešnejšia, ako keby ste peniaze zhodnocovali prostredníctvom klasických bankových fondov.
Podľa rôznych zdrojov takéto investovanie prekonáva svojou výkonnosťou 85 až 90 % aktívne riadených fondov.

 

 

Medzi obľúbené ETF dlhodobo patrí napríklad ETF kopírujúci akciový index S&P 500, ktorý rastie v priemere o viac ako 7 % ročne.

 

 

Drahé kovy prežijú aj politické a menové turbulencie

 

 

Investori sa odjakživa snažili hľadať spôsob pre ochranu svojich investícií. A tak aj dnes mnohí z nich investujú do zlata a drahých kovov, ktoré si svoju hodnotu držia tisícročia, bez ohľadu na politickú situáciu či menový vývoj.

 

 

Zlato predstavuje synonymum históriou overeného bezpečného prístavu.

 

 

Tak ako pri akciách, aj tu ide o investíciu vhodnú na dlhodobý horizont a netreba počítať len s jej zhodnotením.

 

 

Potvrdzuje to aj vývoj v rokoch 2012 až 2013: kým v roku 2012 sa kilogram zlata predával za hodnotu približujúcu sa dnešnej, v roku 2013 zažilo zlato prepad o takmer 30 %.

 

 

Investičné zlato je za istých podmienok dokonca oslobodené od DPH. Podmienkou je, aby minimálna rýdzosť zlatých tehličiek obsahovala 99 % zlata a pri zlatých minciach 90 % zlata.

 

 

Okrem zlata radíme medzi drahé kovy napríklad aj striebro, paládium a platinu. Ich cenu však ovplyvňuje najmä dopyt v priemysle, čím priamo závisí od hospodárskeho cyklu.
Takéto investovanie tak nemusí byť „to pravé orechové“ pre investorov s averziou k riziku.

 

 

Investovanie do drahých kovov sa realizuje buď formou nákupu finančných inštrumentov, alebo priamym nákupom fyzického kovu. 
Priamy nákup fyzického kovu si však vyžaduje aj istú dávku opatrnosti, najmä s ohľadom na kvalitu a renomé predajcu.

 

 

Drahé kovy sa môžu stať aj súčasťou umeleckej zbierky. Vtedy nejde len o investíciu do samotného kovu. Ten po čase získava aj zberateľskú či umeleckú hodnotu. V takomto prípade je však potrebné počítať aj s vyššou vstupnou cenou.

 

Investičný dotazník prezradí, aký ste typ investora

 

 

Odpoveď na otázku, či je pre vás vhodné investovať do akcií, komodít, alebo radšej zostať pri istote termínovaného vkladu, vám poskytne investičný dotazník. Na jeho základe tak spoznáte svoj investičný profil.

 

 

Jeho vyhodnotením sa posúdia vaše znalosti a skúsenosti s investovaním, ale aj očakávania či odolnosť voči riziku.

 

 

Bankár či finančný poradca vás tak zaradí k opatrným, konzervatívnym, dynamickým, skúseným alebo špekulatívnym investorom a navrhne vám vhodnú investičnú stratégiu. Tá však pre vás nie je zaväzujúca. Ak sa teda rozhodnete pre iný postup, preberáte na seba riziko spojené s vami zvolenými investíciami.

 

 

Sporiace a termínované vklady predstavujú „starú klasiku“ s nízkymi úrokovými výnosmi. Podľa odborníkov sa z dlhodobého hľadiska stávajú generátorom garantovanej straty vkladateľov. 
Práve otázka negatívneho úroku, ktorý sa čoskoro môže dotknúť aj slovenských retailových klientov, môže rozhýbať presun financií z nízko úročených účtov do rizikovejších investícií.
Vzhľadom na investičný a rizikový profil Slovákov sú optimálne také investičné produkty, ktoré sú zložené z akciových a dlhopisových ETF fondov, prípadne z vyvážených podielových fondov. 

 

 

Veríme, že vám predošlé riadky pomohli zorientovať sa vo svete investícií. Stanovte si preto sumu, vytýčte si cieľ a obdobie, počas ktorého chcete investovať a vykročte smerom k zhodnocovaniu svojich úspor. 
Ak vás zaujímajú bližšie detaily a parametre jednotlivých produktov, alebo potrebujete pomôcť s vašou investičnou stratégiou, neváhajte sa obrátiť na tím našich špecialistov.

 

Autor článku:

Ing. Roman Szöllöši

Regionálny riaditeľ

 

Zavolaj teraz