fbpx

Ako na Odklad Splátok v Kríze

Finančná Poradňa - Odklad splátok - článok

Súčasná situácia okolo koronavírusu nie je pre viacerých z nás priaznivá. Vládne opatrenia majú vplyv na náš každodenný život, na našu prácu, vzťahy, aj peňaženku. Azda každý z nás si už položil otázku „zvládne to môj rozpočet ak bude táto situácia pretrvávať dlhšie?“ A ak ešte z médií počujeme o tom, že banky by nám mali umožniť odklad splátok, začneme sa nad tým zamýšľať.

Analytici sa zhodujú na tom, že stojíme pred bránami novej krízy! Pravdepodobnosť jej mierneho priebehu je podľa mnohých zdrojov až 50 % a mohla by mať efekt písmena „U.“ Hypotekárni klienti, ktorí využili nízke úrokové sadzby a vyriešili si otázku svojho vlastného bývania, stoja pred neľahkou situáciou. Úver je treba platiť. Čo však robiť v prípade ak to už naša peňaženka nezvláda? A je dobré zamýšľať sa nad riešením skôr než nastane problém?

Rozhodne sa nedostať do omeškania

S vašou bankou musíte komunikovať, ak máte problém. Pre klienta je vždy po ruke možnosť odložiť si splátky z dôvodu poklesu alebo výpadku príjmu. Rozhodne nie je dobré prestať splátky platiť len tak. Ak vznikne problém, aj z neľahkej situácie sa dá dostať. Riešením je odklad celých splátok, prípadne len istiny alebo úroku. Viacero bánk v súčasnosti, v súvislosti s epidémiou koronavírusu, ponúka klientom odklad. Klienti, ktorým vypadol alebo sa znížil príjem, môžu požiadať o odklad splátok bezplatne a to na dobu 1 až 6 mesiacov.

Predĺženie lehoty splácania úveru

Výhodou predĺženia splatnosti je zníženie splátky úveru. V tomto prípade klient splátky platí naďalej ako doteraz, mení sa však ich výška. Predĺžením lehoty splácania sa totiž splátka zníži, pretože sa úver rozloží na viac rokov. Banka pri predĺžení lehoty splácania úveru vždy prihliada na klientov vek. Najčastejšie ide o predĺženie lehoty splácania úveru do 65. roku klienta. V ojedinelých prípadoch sú banky ochotné lehotu predĺžiť aj na viac rokov. Nevýhodou však je, že v sumáre klient zaplatí na úrokoch viac.

Refinancovanie viacerých nevýhodných úverov do jedného

V porovnaní s predĺžením lehoty úveru je táto možnosť výhodnejšia, pretože klient sa zbaví starého nevýhodného úveru alebo viacerých takýchto úverov a nahradí ich jedným úverom s nižšou úrokovou sadzbou. Vo viacerých prípadoch dochádza k výraznému zníženiu mesačných splátok oproti pôvodným úverom a klientova peňaženka tak môže lepšie dýchať.

Ako na odklad splátok úveru

V prvom rade je veľmi dôležité, aby klient nebol v omeškaní na svojom úverovom účte ešte predtým ako o tento odklad požiada. Ak sa klient rozhodne odložiť si splátky na neskôr, musí kontaktovať svoju banku a oznámiť jej svoju finančnú situáciu. V súvislosti s prevenciou ochrany zdravia svojich klientov a spolupracovníkov sa banky v súčasnej situácii rozhodli akceptovať aj žiadosti doručené mailom.

Do žiadosti je potrebné uviesť dôvod odkladu – napríklad čerpanie OČR, práceneschopnosť alebo strata zamestnania. Dôvodom na odklad splátok môže byť aj zníženie príjmu z dôvodu narodenia dieťaťa, kedy jeden z rodičov zostal doma na materskej či rodičovskej dovolenke.

K žiadosti je potrebné predložiť vždy aj príslušný doklad – napríklad potvrdenie od lekára alebo potvrdenie o strate zamestnania alebo podobný relevantný dokument. Ak banka žiadosť schváli, zašle klientovi oznámenie o schválení odkladu splátok úveru, kde uvedie na akú dobu mu banka odklad splátky povolí a aký typ splátky úveru mu banka odkladá (či bude odložená celá splátka, prípadne len istina alebo len úrok). Následne sa banka dohodne s klientom na podpise dodatku k zmluve o úvere. Takýto dodatok musí byť podpísaný na pobočke banky alebo pred notárom. Akonáhle bude dodatok podpísaný, banka zadá zmenu do systému.

Pozor na úverový register

Za normálnych podmienok platí, že každá zmena ohľadom odkladu splátok úveru sa v úverom registri zaznamenáva ako negatívna informácia až po dobu 5 rokov. To by pre klienta mohol byť problém pri riešení ďalšieho úveru v budúcnosti. Preto obyčajne klientom odporúčame, aby si túto možnosť premysleli viackrát, prípadne ju riešili ako poslednú možnosť.

V súvislosti s preventívnymi opatreniami vlády SR je „na stole“ návrh riešenia, kde by sa odklad splátok spôsobený z dôvodu výpadku príjmu alebo jeho zníženia, súvisiacich s koronavírusom nemusel zapisovať do úverového registra ako negatívny záznam.

Niektoré banky už takéto opatrenia prijali a informovali svojich klientov, že pokiaľ sa rozhodnú riešiť odklad splátok úveru, budú sa im snažiť vyhovieť a v prípade ak o úver budú žiadať v budúcnosti, zohľadnia aktuálnu situáciu. To však zatiaľ platí len v banke, kde ste si o odklad požiadali! Ak sa rozhodnete žiadať o úver v inej banke, môže vzniknúť problém, pretože informácia o odklade sa do úverového registra dostane.

Banky zatiaľ stále negatívne informácie o odklade alebo o prerušení spláciania úveru do úverového registra posielajú. Ak aj jedna banka zohľadní, že klientova situácia vznikla v dôsledku pandémie koronavírusu, klient nemá žiadnu záruku, že to zohľadní aj iná banka, kde by v budúcnosti mohol chcieť žiadať o úver.

Ako na predĺženie lehoty splácania úveru

V prípade ak klient žiada o predĺženie lehoty splácania úveru je postup totožný ako pri odklade splátok, iba s tým rozdielom, že klient obdrží nový splátkový kalendár úveru, prípadne ho bude mať k dispozícií vo svojom internetbankingu.

Ako na refinancovanie svojich úverov

V tomto prípade odporúčame obrátiť sa na odborníka, ktorý sa vám na aktuálne úvery pozrie a odporučí riešenie „na mieru.“ Jeho prínos môže pre vás znamenať značnú úsporu nielen na mesačných splátkach, ale aj na celkovom preplatení úveru.

Niektoré banky klientom ponúkajú aj možnosť preplatenia nákladov za predčasné splatenie úveru alebo úverov z iných bánk, či dokonca preplatenie nákladov spojených s vybavovaním znaleckého posudku alebo katastra.

Potrebujete poradiť, alebo chcete viac informácií? Naši experti v oblasti financií sú pre vás dostupní aj z pohodlia vášho domova. Jednoducho nám zanechajte svoj kontakt (tlačidlo nižšie), alebo nám napíšte cez messenger.

Autor článku:

Ing. Roman Szöllöši

Regionálny riaditeľ

Zavolaj teraz