fbpx

Podmienky Ochrany Osobných Údajov

Finančná Poradňa - thumbnail

SÚHLASY A VYBRANÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Uvedomujeme si význam a citlivosť vašich osobných údajov a vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete ochotou využívať prostriedky elektronickej komunikácie. Nižšie uvedené informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov objasňujú, ako sú spracovávané Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracovávaním. Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi:§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto súhlase za účelom rozhodnutia o schválení resp. neschválení hotovostnej pôžičky s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania. Súhlasím s poskytnutím informácií o predbežnom schválení, ktoré môžu obsahovať údaje tvoriace predmet bankového tajomstva, osobám uvedeným v tomto súhlase. Na schválenie poskytnutia hotovostnej pôžičky nemám právny nárok a výsledok schválenia nie je pre poskytovateľa hotovostnej pôžičky právne záväzný. Vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete vyššie uvedené osobné údaje našej spoločnosti stability s. r. o.

. so sídlom Nábrežie mládeže 569/81, Nitra  94912, IČO: 53392663, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti podriadený finančný agent, Reg. číslo NBS: 265597 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 21.02.2022 (ďalej aj len ako „podriadený finančný agent“), a ktorá je tiež súčasne sprostredkovateľom osobných údajov (t.j. spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa) podľa Čl. 28 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a to pre prevádzkovateľa – spoločnosť Swiss Life Select Slovensko, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09,

IČO: 36752606, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka, číslo: 4102/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“) konajúc prostredníctvom podriadeného finančného agenta ako poverenej osoby (ďalej ako „Poverená osoba“) Vám oznamuje, že Spoločnosť týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), v rámci spolupráce s Vami spracúva alebo môže v budúcnosti spracúvať Vaše rôzne osobné údaje.

 Naša spoločnosť spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jej povinností a výkon práv finančného agenta v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. Údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, budú zo strany prevádzkovateľa – spoločnosti Swisslife Select Slovensko a.s spracúvané za účelom zistenia a overenia totožnosti klienta a plnenia iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, posudzovania žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru a za účelom uzatvárania, plnenia a správy zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Swisslife select Slovensko a.s. https://www.swisslifeselect.sk/content/dam/slssk/dokumenty/informacne-memorandum-klienti-200905-final-na-web.pdf

Zavolaj a poraď sa s nami