Centrála: Mostná 56, Nitra 94901
+421 911 224 140

Podmienky Ochrany Osobných Údajov

I.
Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť T-Connection s.r.o., IČO 48164046, so sídlom Pod záhradami 572/76, 951 13  Branč (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: 
  adresa: Pod záhradami 572/76, 95113 Branč
  email: info@financnaporadna.sk
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vyplnenia kontaktného formulára.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  a) oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
  b) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  a) vybavenie Vašej požiadavky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri vypĺňaní kontaktného formulára sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné kontaktovanie záujemcov o služby (meno a adresa, telefónny a mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre poskytnutie služieb, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné služby zo strany prevádzkovateľa poskytnúť
  b) zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 3. Účelom spracovania osobných údajov je:
  a) vybavenie Vašej požiadavky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri vypĺňaní kontaktného formulára sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné kontaktovanie záujemcov o služby (meno a adresa, telefónny a mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre poskytnutie služieb, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné služby zo strany prevádzkovateľa poskytnúť
  b) zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 4. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.
Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  a) Podieľajúce sa na dodávaní služieb finančného sprostredkovanie
  b) zaisťujúce služby prevádzkovania webstránok na doméne finanancnaporadna.sk
  c) zaisťujúce marketingové služby
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 
 3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje tretím osobám alebo iným stranám. Pri poskytovaní služieb podpisuje dotknutá osoba nový súhlas so spracovaním údajov od spoločnosti, ktorá bude ďalej spracovávať údaje potrebné pre poskytnutie konkrétnych služieb.

 

VI.
Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
  a) právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona
  b) právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona
  c) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona
  d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona
  e) právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona
  f) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov. Dáta sa uchovávajú v cloude so šifrovaným prístupom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním vyplneného kontaktu z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6.8.2019.