fbpx

PZP Ako Súčasť Povinnej Výbavy

Nové auto prináša okrem radosti a nadšenia aj niekoľko povinností. Jednou z nich je Povinné Zmluvné Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. PZP musíte mať uzavreté už pri prihlasovaní vozidla. A hoci to nie je obľúbená súčasť „povinnej výbavy,“ táto povinnosť platí už viac ako 17 rokov.

PZP kryje riziko prítomné pri každej jazde


Málokto pri nastupovaní do auta počíta s možnosťou, že sa mu stane poistná udalosť. Stačí chvíľa nepozornosti a havária doma či v zahraničí je na svete. PZP tak chráni vodiča v prípade spôsobenia ujmy na majetku a zdraví iných osôb tým, že zabezpečí úhradu škôd zapríčinených motorovým vozidlom.


Vzťah medzi poisťovňou a poistníkom aj v prípade PZP upravuje poistná zmluva. Potvrdením o platnosti poistenia je od 1. októbra už len tzv. zelená karta. Tá bola až dovtedy platným potvrdením len v zahraničí.


Poistná zmluva platí počas celej doby trvania poistenia nielen na území Slovenska. Tiež platí vo všetkých členských štátoch EÚ a v štátoch, s ktorými Slovenská Kancelária Poisťovateľov uzavrela špeciálnu dohodu o vzájomnom vyrovnávaní. Tieto krajiny sú zahrnuté v zelenej karte.

Povinnosti držiteľa, nájomcu a vodiča


Na Slovensku existovalo PZP vo forme zákonného poistenia bez potreby uzavretia zmluvy prakticky už od roku 1957. V súčasnosti sa táto povinnosť vzťahuje nielen na každé auto a vozidlo s evidenčným číslom, ale napríklad aj na vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje či iné špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.


Povinnosť uzavretia PZP sa vzťahuje na držiteľa vozidla zapísaného v technickom preukaze. Auto kupované na leasing zaväzuje nájomcu k uzavretiu poistnej zmluvy a v prípade cudzozemských vozidiel je táto úloha na pleciach vodiča.


Kým tuzemské auto musí mať uzavretú poistnú zmluvu najneskôr v deň svojho prvého použitia, v prípade cudzozemských vozidiel sa povinnosť uzavrieť PZP začína pri vstupe vozidla na územie Slovenska.

Ukončenie poistnej zmluvy


Hoci sa poistná zmluva uzatvára spravidla na dobu neurčitú, klient má právo vypovedať ju najneskôr 6 týždňov pred skončením jej platnosti. Ak sa však domnievate, že pri zmene poisťovne stačí zaplatiť poistnú sumu novému poisťovateľovi, mýlite sa. Šeky na zaplatenie z pôvodnej poisťovne nemôžete jednoducho odignorovať.


Nezaplatenie poistného ešte neznamená zánik zmluvy o PZP. V skutočnosti je potrebné každú poistnú zmluvu písomne vypovedať. To sa netýka len PZP.


Stará zmluva nezaniká ani uzatvorením kontraktu s novou poisťovňou. Ak poistník starú zmluvu nevypovie, nová zmluva je neplatná a je teda povinný pokračovať v poistnom vzťahu s pôvodnou poisťovňou.


Ak svoje auto predáte, či ho vyradíte z evidencie vozidiel, je potrebné požiadať poisťovňu o ukončenie poistnej zmluvy. V žiadosti tiež môžete uviesť, že žiadate vrátiť nespotrebovanú časti poistného.


Podkladom k ukončeniu zmluvy je zaslanie žiadosti o zrušenie spolu s kópiou Osvedčenia o evidencii s vyznačením nového majiteľa, resp. potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie.


Každú výpoveď je potrebné zaslať písomne alebo doručiť osobne do príslušnej poisťovne.

Pozor na výšku poistného krytia


PZP pokrýva škody spôsobené iným osobám na zdraví a veciach, ako aj náklady právneho konania či ušlý zisk.


Minimálny limit poistného plnenia je daný zákonom vo výške 5.240.000 EUR za škodu spôsobenú na zdraví alebo usmrtením. Na vecné škody sa vzťahuje limit 1.050.000 EUR.


Všetky poisťovne však ponúkajú aj nadštandardné poistenia, ktorých uzavretie má svoje opodstatnenie. Napríklad v prípade reťazovej havárie na diaľnici. V takom prípade totiž minimálny poistný limit nemusí byť dostatočný na pokrytie nárokov vznesených poškodenými vodičmi.

Cena PZP a sankcie za jej nezaplatenie


Pýtate sa, prečo má za rovnaké auto inú cenu poistky bezdetný človek ako vy s dvomi maloletými deťmi? Odpoveď sa ukrýva za spôsobom výpočtu ceny PZP, ktorá rozličné riziká zohľadňuje podľa mnohých kritérií.


Aj preto sa bežne stáva, že klient z mesta s väčším rizikom poistnej udalosti bude mať vyššiu cenu PZP pre svoje auto ako iný klient z menšej obce. Rovnako do hodnotenia pri výpočte ceny vstupuje aj vek majiteľa vozidla, počet iných poistení v danej poisťovni, počet bezškodových mesiacov či preukaz ZŤP.


Samotné auto a jeho prevádzka nie sú lacnou záležitosťou, no PZP by rozhodne nemala byť položka, ktorej nezaplatením sa budete snažiť ušetriť. Pokuta za nezaplatené povinné poistenie sa totiž môže vyšplhať až do výšky 3.320 EUR!

Strašiak menom amortizácia


Keď sa povie amortizácia, väčšina z nás si tento pojem spojí s poklesom hodnoty opotrebením a následné krátenie poistného plnenia. Čo to však znamená v prípade PZP?


Poisťovňa kráti poistné plnenie tak, aby nedochádzalo k nadmernému zhodnoteniu vozidla pri oprave, prípadne pri výmene nových dielcov. Zaplatí síce opravu škôd, ale len do takej výšky, aby nebola hodnota vozidla po oprave neúmerne vyššia ako pred samotnou opravou. Vo finále tak bude potrebné doplatiť poškodenému rozdiel za spôsobenú škodu z vlastných zdrojov.


Vo všeobecnosti platí, že čím staršie auto, tým viac sa ho amortizácia dotkne a vinník tak bude mať o to hlbšie do vrecka. Ak sa preto v prípade nečakanej poistnej udalosti chcete vyhnúť možným problémom, myslite na to ešte skôr, než nastanú.


Môžete tak PZP pre vaše auto uzavrieť s poisťovňou, ktorá amortizáciu pri plnení neuplatňuje, alebo si môžete dojednať pripoistenie k PZP, ktoré by krylo rozdiel vzniknutý amortizáciou.


Ak sa ocitnete v pozícii poškodeného a radi by ste zabránili doplatkom pri oprave vozidla, môžete servis požiadať o použitie lacnejších náhradných dielcov. Prípadne môže servis na vašu žiadosť použiť mierne opotrebované alebo neoriginálne súčiastky. Rátajte však s tým, že takto môže dôjsť k zníženiu kvality vášho vozidla.


V neposlednom rade vám ostáva ešte jedna možnosť: uzavrieť havarijné poistenie, ktoré pokryje celú sumu opravy, s výnimkou totálnej škody na vozidle.


Poistenia sa môžu líšiť poistným krytím i cenou a poistník sa tak môže cítiť zmätený množstvom informácií, ktoré ho pri uzatváraní poistnej zmluvy ovplyvňujú. Preto, ak sa potrebujete zorientovať v PZP, neváhajte sa obrátiť priamo na nás. Ochotne vám poradíme.

 

Autor článku:

Ing. Roman Szöllöši

Regionálny riaditeľ

 

Zavolaj teraz